13 Jun

3 Kasım 1990 tarihinde ANKARA’da kurulmuştur

ANKARA KIZ LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE I : "Ankara Kız Lisesi Mezunları Derneği" adı altında 3 Kasım 1990 tarihinde ANKARA’da bir dernek kurulmuştur.
Dernek, yurtiçinde şubeler açabilir.

 

DERNEĞİN AMACI

MADDE II: Derneğin amacı; Üyelerinin, ortak sosyal kültürel ve mesleki faaliyetlerini organize etmek, mezun olunan kuruma maddi ve manevi destekte bulunmak ve mezunlar arasında dayanışma sağlamaktır.

 

 

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

MADDE III: Dernek, amacını gerçekleştirmek için

 1. Dernek üyelerinin ortak sosyal, kültürel ve mesleki ihtiyaçları doğrultusunda yemek, balo, kokteyl, konser, kermes, açık oturum, konferans, panel, söyleşi toplantıları düzenler, yayınlarda bulunur.
 2. Kuruluşundan 1976 yılına kadar bir kız okulu olarak faaliyette bulunan, anılan tarihten günümüze kadar ise kız ve erkek öğrencilere hizmet veren 1982 yılında da adı ANKARA LİSESİ olarak değiştirilen kuruluşa maddi ve manevi destek sağlar ve bu amaçla sergi, toplantı ve yarışmalar düzenler.
 3. Halihazırda okuyan öğrencilerin gelişimlerine ve meslek seçimlerine yardımcı olacak konferans, seminer ve söyleşiler düzenler.
 4. Yardıma muhtaç başarılı öğrencileri korumak, eğitimlerine katkı sağlamak ve desteklemek amacıyla çalışmalar yapar, ödül ve burs verir.

 

DERNEK KURUCULARI

MADDE IV: Derneğin kurucu üyelerinin isim ve adresleri aşağıda gösterilmiştir.

ADI VE SOYADI TABİYETİ MESLEĞİ
Prof.Dr.Birsen Gökçe T.C. Öğr. Üyesi
Prof.Dr. İlbilge Saldamlı T.C Öğr. Üyesi
Doç. Dr. Hacer Ünlü T.C Öğr. Üyesi
Prof.Dr. Fahrunissa Pamuk T.C Öğr. Üyesi
A. Gülin Günal T.C S. Meslek
Doç Dr. Tülin Kutsal T.C Öğr. Üyesi
Mücella Merdol T.C D.Memuru
Prof. Dr. Engin Kendi T.C Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Aysel Aziz T.C Öğr. Üyesi

 

DERNEK UYELİĞİ

MADDE V: Derneğin

 1. Asil
 2. Fahri

olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

 

 

DERNEĞE ASİL ÜYE OLMA

MADDE VI: Sadece Ankara Kız Lisesi ve Ankara Lisesi’nde okumuş veya öğretmenlik yapmış kişiler bu derneğe asil üye olabilirler. Üyelerin medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyor olması gerekir.

Bu okullarda okumuş veya öğretmenlik yapmış yabancı uyruklu kişilerin asil üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir.

 

DERNEĞE FAHRİ ÜYE OLMA

MADDE VII: Derneğin amaç ve çalışma konularına belirli hizmetleri ve katkıları olan kişiler ile Ankara Kız Lisesi ve Ankara Lisesinde okumuş veya öğretmen olarak görev yapmış ve Türkiye’de yerleşme hakkı olmayan yabancı uyruklu kişiler Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olabilirler.

Fahri üyelerin genel kurulda oy kullanma yetkileri, organlara seçilme hakkı ve aidat ödeme zorunlulukları yoktur.

 

DERNEĞE GİRİŞ

MADDE VIII: Üyelik koşullarını taşıyan, derneğin amaç ve çalışma koşullarını benimseyerek üye olmak isteyenler, Yönetim Kurulunca belirlenecek gerekli belgeleri tamamlayarak Yönetim Kurulu Başkanlığına başvururlar. Bu istekleri Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Başvuruları kabul edilenler üye defterine kayıt edilirler.

Şubelerin bulunduğu illerde üyelik başvurusu ilgili şube merkezine yapılır. Üyelik kabul ve üyelikten çıkarma işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazı ile Genel Merkeze bildirilir.

 

DERNEKTEN AYRILMA

MADDE IX: Dernekten ayrılma iki şekilde olur;

 1. İstifa: Arzu eden üye istifa yolu ile üyelikten ayrılabilir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 2. Çıkarılma: Dermekler Kanununun yasakladığı faaliyetlerde bulunan, derneğin tüzel kişiliğine söz ve yazı ile zarar veren, dernek aidatını ödememekte ısrar eden üyeler Yönetim Kurulunun kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Yönetim Kurulunca hakkında çıkarılma kararı verilen üyenin derneğe tekrar girebilmesi için eski aidat borçlarını tamamen ödemesi şarttır.

 

DERNEK ORGANLARI VE DERNEĞİN TEMSİLİ

MADDE X: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a)    Merkez Organları

 1. Genel Kurul
 2. Merkez Yönetim Kurulu
 3. Merkez Denetleme Kurulu
 4. Onur Kurulu

b)    Şube Organları

 1. Şube Genel Kurul
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Şube Denetleme Kurulu

Merkez Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Derneğin Genel Başkanıdır. Şubelerin Genel Merkezi temsil edebilmeleri, Merkez Yönetim Kurulunun vereceği yazılı yetki ile mümkündür.

 

 

GENEL KURULUN OLUŞUMU, TOPLANTI ZAMANI

MADDE XI: Genel Kurul merkeze kayıtlı üyeler, şube başkanları ve her tam 50 (elli) üye için 1 (bir) olmak üzere kendi genel kurullarında seçilen şube delegelerinden oluşur.

1)    Genel Kurul iki yılda bir Mart ayı içinde olağan toplanır.

2)    Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplantı da yapabilir.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu, veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

ÇAĞRI USULÜ

MADDE XII: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YERİ

MADDE XIII: Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Şube genel kurulları da şubenin bulunduğu yerde yapılır.

 

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE XIV: Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

 

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ

MADDE XV: Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE XVI: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma yönünde verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
 10. Derneğin şubelerinin açılması veya kapatılmasının kararlaştırılması; açılmasına veya kapatılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 11. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 12. Derneğin vakıf kurması,
 13. Derneğin feshedilmesi,
 14. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 15. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 16. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

MADDE XVII: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

 

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE XVIII: Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususlarda kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

MADDE XIX: Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

ONUR KURULU

MADDE XX: Onur Kurulu 3 (üç) üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil, 3 yedek üye iki yıl süreyle görev yapar. Üyelik onuruna, dernek amacına aykırı davranan, aidatlarını düzenli ödemeyen üyelerin durumunu görüşür. Bu üyeler hakkında yazılı ihtar, kınama ve ilişik kesme yaptırımlarının uygulanması konusunda Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunur. Üyelerinden birini başkan olarak seçen Onur Kurulu, Yönetim Kurulu ya da dernek üyelerinin başvurusunu değerlendirmek için toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az iki üyenin katılması gerekir.

 

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE XXI: Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Kurul, derneğin işlem ve hesaplarını bütün defterlerini incelemek ve hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunmakla görevlidir.

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

ÇALIŞMA GRUPLARI

MADDE XXII: Yönetim kurulu Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli gördüğü sayıda çalışma grubu oluşturur. Bu grubun görevi çalışmaları tamamlandığında sona erer.

 

PLANLAMA VE PROGRAM KOMİTESİ

MADDE XXIII: Planlama ve program komitesi çalışma önceliklerini belirlemek üzere Yönetim Kurulunca atanır ve ona bağlı olarak çalışır. Komite 5 üyeden oluşur.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE XXIV: Derneğin gelirleri şu kaynaklardan sağlanır;

Giriş ödentisi, yıllık ödenti, bağış, araştırma ve yayından sağlanan gelir, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, mal varlığı gelirleri.

Dernek üyeliğine giriş ödentisi ve yıllık ödenti tutarları Genel Kurul tarafından belirlenir. Üyeler bu ödentileri makbuzla ya da dernek hesabına yatırarak öderler.

Şubeler her sene sonunda işletme hesabı tablosuna esas gelir gider farkından sonra kalan net gelirlerinin üçte birini Genel Merkeze gönderirler.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE XXV: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

DERNEĞİN DEFTERLERİ

MADDE XXVI:

Defter tutma esasları

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)    İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)    Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE FESİH

MADDE XXVII: Tüzük değişikliği ve derneğin feshi genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulun tüzük değişikliği ve derneğin feshine karar verebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Derneğin feshi halinde derneğin mal varlığı Kızılay Genel Merkezi’ne devredilir.

 

ŞUBELER

MADDE XXVIII: Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

ŞUBE ORGANLARI

MADDE XXIX: Şube Genel Kurulu

Şube Genel Kurulu, Şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu olağan toplantısını Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlamak zorundadır.

Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri:

 1. Şube organlarının seçilmesi
 2. Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak Şube temsilcilerinin seçilmesi
 3. Şube Yönetim Kurulu ile Denetim Kurul raporlarının görüşülmesi ve Şube Yönetim Kurullarının aklanması
 4. Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen ya da değiştirilerek kabulü
 5. Yasalarda ve Dernek tüzüğünde Şube genel kurulunca belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

 

 

ŞUBE YÖNETİM VE DENETİM KURULU

MADDE XXX:

Şube Yönetim Kurulu;

Şube Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek üye olmak üzere şube genel kurulunca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağırılır. Şube Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer.

Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Şube Genel Kurulu toplantı gündemini ve bütçeyi hazırlamak
 2. Genel Kurulca hazırlanan bütçe dahilinde harcamalar yapmak etkinlikler düzenlemek ve haberleşmeyi yönetmek,
 3. Merkez Genel Kurulu ile Merkez Yönetim Kuruluna etkinlikleri hakkında rapor ve bilanço vermek,
 4. Merkez organları tarafından havale edilen diğer işleri yapmak.

 

Şube Denetim Kurulu;

Şube Genel Kurulunca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağırılır. Şube Denetim Kurulu, şubenin işlem ve hesaplarını ve bütün defterlerini inceleyerek hazırlayacağı raporu Şube Yönetim ve Genel Kuruluna sunmakla görevlidir. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yapar.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE XXXI: Derneğin bu tüzüğü Yönetim Kurulunca uygulanır.

Sayfamızı Paylaşın